Tydlig hållbarhetsstrategi för ditt företags framtida utveckling.


Rådgivning strategisk hållbarhet
För att implementera sina hållbarhetsambitioner behövs en strategi som är väl integrerad med kärnverksamheten. Därför erbjuder vi löpande rådgivning av strategisk hållbarhet i form av gemensamma arbetsmöten där vi ser till att ord blir handling.

Hållbarhetschef
Ibland uppstår tillfälliga behov av en erfaren och kompetent hållbarhetschef i samband med övergångsperioder. Vi erbjuder en interimstjänst för att säkerställa att hållbarhetsarbetet fortlöper under tiden.

Policy
Avsaknad av tydliga och objektiva policys är ett stort problem i svenskt näringsliv, och ett stort hållbarhetshot. Vi hjälper ditt företag att ta fram policys som fungerar som styrande hjälpmedel vid beslutsfattande. Vi erbjuder även en säkerställning av att existerande policys implementeras och efterföljs på rätt sätt inom företaget.

Uppförandekod
Fler kunder efterfrågar transparenta värdekedjor och för att kunna säkerställa hållbarhet i leverantörsledet så krävs det att ditt företag har en professionell uppförandekod. Med erfarenhet av uppförandekoder i många olika branscher så kan vi hjälpa ditt företag att ta fram en uppförandekod, se till att den implementeras och vi erbjuder även kontroller av leverantörer för att säkerställa att den följs.

Uppdaterade ägardirektiv
Ett integrerat hållbarhetsarbete börjar med tydliga och enade ägardirektiv som sätter ambitionsnivån för ditt företags framtida utveckling.

ESG Due Diligence
Vi hjälper dig att värdera företag gällande miljömässig och social styrning (Environmental and Social Governance).

Seminarium strategisk hållbarhet, styrelsenivå
Det är viktigt att er styrelse är upplyst om vikten av ett integrerat hållbarhetsarbete vid upprättandet av företagets strategi. Vi har en gedigen erfarenhet av att hålla seminarium för styrelser gällande strategisk hållbarhet.

Seminarium mutor och korruption, företagsnivå
Normen angående mutor och korruption i näringslivet har förändrats och idag råkar många företag illa ut i media för att de har agerat vårdslöst i representationssammanhang. Vi erbjuder seminarium där vi ger dig och ditt företag verktyg för att inte kliva snett.

Senior affärsrådgivare Hans Ahlstrand Kontakta Hans