Ändringar som påverkar ditt företag

Alla större företag ska ta fram en hållbarhetsrapport med icke-finansiella upplysningar som behövs för förståelse av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenser av dess verksamhet. Upplysningar ska bland annat omfatta frågor om miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.

Vad ska hållbarhetsrapporten innehålla?

  • företagets affärsmodell
  • företagets policy i hållbarhetsfrågor samt mångfalds- och jämställdhetspolicy och resultatet av tillämpningen av policys
  • de väsentliga risker som är kopplade till företagets verksamhet och hur företaget hanterar riskerna
  • andra väsentliga hållbarhetsfrågor för verksamheten

Vilka företag ska följa lagen?
Urvalskriterierna enligt den svenska lagen är större företag som på balansdagen överskrider minst två av tre gränsvärden uppfyllda de två senaste åren;

  • antal anställda 250 personer
  • balansomslutning 175 mkr
  • nettoomsättning 350 mkr

Utöver detta så träffas finansiella företag och företag som handlas på en reglerad marknad där moderföretaget eller koncernen uppfyller minst två av gränsvärdena.

Om du vill veta mer
Kontakta våra erfarna konsulter som kan stödja dig och ditt företag i hållbarhetsarbetet.

Ansvarig för hållbarhetsfrågor Linda Mannerby Kontakta Linda
Kostnadsfria seminarier i Stockholm & Göteborg Nya hållbarhetslagen, vad innebär det för ditt företag? Anmäl dig här!