Skattenyhet

Viktiga domar om momsfrihet för interna tjänster

Lena Westfahl Lena Westfahl

Momsfriheten för interna tjänster inom fristående grupper gäller endast för verksamheter som är av allmänintresse, till exempel sjukvård, omsorg och utbildning. Det har EU-domstolen uttalat.

Enligt EU:s momsdirektiv ska tillhandahållande av tjänster inom fristående grupper (en grupp av till exempel ideella föreningar eller företag som bildats i syfte att samarbeta och fördela kostnaderna) undantas från moms under särskilda förhållanden. De fristående grupperna ska bedriva momsfri verksamhet och tjänsterna ifråga ska vara direkt nödvändiga för verksamheten.

Nya EU-domar
EU-domstolen har nu kommit med tre domar som alla säger att undantaget endast omfattar momsfria verksamheter av allmänintresse. Det kan till exempel vara tjänster inom sjukvård, undervisning, idrott, kultur och organisationer såsom ideella föreningar.

Domstolen slog fast att undantaget inte får begränsas till att enbart gälla hälso- och sjukvård samt att undantaget överhuvudtaget inte kan omfatta verksamheter som bedriver finans- respektive försäkringstjänster eftersom sådana verksamheter inte är av allmänintresse.

Domstolen pekade dock på att medlemsstater som låtit verksamheter inom finansiell sektor omfattas av undantaget, inte kan bedöma tjänsterna som momspliktiga med retroaktiv verkan.

Vad säger svenska momslagen?
Enligt den svenska momslagen är momsfriheten för interna tjänster inom fristående grupper tillämplig för alla momsfria verksamheter. Skatteverket har uttalat att det i dagsläget är oklart hur domarna kommer att påverka den svenska momslagen och att Skatteverkets nuvarande tolkning gäller tills vidare.

Påverkas din verksamhet?
Undantaget för interna tjänster har tillämpats i mycket liten omfattning i Sverige, eftersom konkurrenssnedvridning ofta anses ha uppstått. Om du bedriver verksamhet av allmänintresse som exempelvis hälso- och sjukvård, social omsorg eller utbildning, kan det vara intressant att se över verksamheten och undersöka om momsfriheten för interna tjänster skulle kunna vara tillämplig i ditt fall.

Momsfriheten i dessa fall innebär att tjänster som annars är momspliktiga blir momsfria när de tillhandahålls inom fristående grupper. Det betyder att köparen undgår att få moms debiterad på en faktura.

Grant Thorntons momsspecialister kan hjälpa till med att se över din verksamhet.