Skattenyhet

Vi sammanfattar budgetpropositionen för 2018

Catrin Åkerlund Catrin Åkerlund

I veckan överlämnade regeringen 2018 års budgetproposition samt förslag till höständringsbudget. Här har vi samlat ett urval av de förändringar som föreslås på skatteområdet och som aviseras komma i en nära framtid.

Lättnader i beskattning av vissa personaloptioner
En ny skatterättslig figur föreslås för att nya företag ska ha möjlighet att rekrytera nyckelkompetens. För att underlätta för mindre, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner föreslås lättnader i beskattningen av personaloptioner. I princip innebär förslaget att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning om vissa villkor är uppfyllda för såväl det företag från vilket personaloptionen förvärvas som personaloptionen och optionsinnehavaren. Arbetsgivaren står därmed inte heller ansvarig att behöva betala arbetsgivaravgifter och den osäkerhet som kan föreligga i storleken på detta ansvar.

Höjd beskattning av sparande
Regeringen vill höja beskattningen av schablonavkastningen till statslåneräntan ökad med en procentenhet, i stället för som i dag med 0,75 procentenheter. För att upprätthålla skattemässig neutralitet mellan sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring föreslås att samma räntefaktor används även för beräkningen av schablonavkastningen i kapitalförsäkring. Detta förslag kommer presenteras i en egen proposition under hösten.

Ändrad avyttringstidpunkt vid konkurs för utländska företag
Ett värdepapper anses avyttrat om det företag som gett ut det försätts i konkurs förutsatt att det är ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som gett ut värdepapperet. I annat fall anses värdepapperet avyttrat först när företaget upplöses genom konkurs.

Denna skillnad i avyttringstidpunkt och avdragsrätt för förlust innebär en inskränkning i etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital inom EU. Nu föreslås att ett värdepapper som har getts ut av ett utländskt företag som motsvarar ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening ska anses avyttrat när företaget försätts i konkurs.

Utvidgat växa-stöd till den först anställda
Regeringen föreslår sänkta arbetsgivaravgifter för fler företagsformer och utökar det växa-stöd som idag gäller för enskilda näringsidkare till att omfatta både aktiebolag och handelsbolag. Detta i syfte att fler ska komma i arbete. Växa-stödet innebär en sänkning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda och utvidgas nu till att även omfatta aktiebolag som inte har någon anställd, eller endast en anställd som också är delägare eller närstående till delägare, samt till handelsbolag utan anställda och med högst två delägare. Dessa företag betalar endast ålderspensionsavgift (10,21 procent) under längst tolv månader. Nedsättningen är tillfällig och gäller till och med 2021.

Höjd särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Regeringen föreslår att den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (sk SINK) höjs från 20 till 25 procent av skattepliktig inkomst. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter den 31 december 2017.

Ändrad beräkning av bilförmån
I budgetpropositionen förslår regeringen ett antal justeringar av bilförmånsreglerna. Dessa innebär att beräkningen av underlaget för bilförmån förändras för nya bilar, och särskilt för miljöbilar.

Regeringen föreslår även att förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift inte ska ingå i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Det innebär att denna förmån beskattas separat.

Deklarationstidpunkten för mervärdesskatt i vissa fall
Regeringen föreslår att deklarationstidpunkten för mervärdesskatt skjuts fram när man frivilligt valt att registrera sig till mervärdesskatt trots att man egentligen har för låg omsättning (inte över 30 000 kr). Anledningen till detta är att beslutet från Skatteverket kan fattas efter den ordinarie tidpunkten för att deklarera mervärdesskatten.

Sänkt moms på förevisning av naturområden
Mervärdeskatt på förevisning och guidade turer av vissa naturområden sänks från 25 procent till 6 procent. Läs nyheten från den 20 september: Låg moms ska öka företagande inom naturturism.

Skatt på flygresor
En ny skatt föreslås om 60, 250 respektive 400 kronor beroende på flygresans längd. Lagen föreslås träda i kraft 1 april 2018.

Förslag om avskaffad reklamskatt
Regeringen föreslår att reklamskatten för annons i periodisk publikation, som inte utgör annonsblad, katalog eller program, slopas.

Slopad skattefrihet för förmån av privat hälso- och sjukvård
Regeringen aviserar att skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård bör slopas. Som en konsekvens av detta bör även avdragsförbudet slopas för sådana utgifter i en arbetsgivares verksamhet.

En översyn av kupongskattelagen
Regeringen anser det angeläget att den föråldrade kupongskattelagen och aviserar en översyn utifrån både ett effektivitets- och moderniseringsperspektiv. Framförallt utifrån anpassningar som behöver ske till EU-rätten.