Skattenyhet

Vårens deklarationssäsong äntligen här

Catrin Åkerlund Catrin Åkerlund

Vi har samlat det viktigaste som du bör hålla koll på, plus allmänna tips som underlättar arbetet. Om du behöver hjälp är du välkommen att kontakta någon av våra auktoriserade skatterådgivare.

 

Skattemässiga underskott

Schablonintäkter i deklarationen

Om du har fondandelar, investeringssparkonto eller bostadsuppskov beskattas du för en schablonintäkt, som normalt är förtryckt i din deklarationsblankett. Fondandelar och investeringssparkonto beräknas av din bank eller ditt fondbolag, medan bostadsuppskov beräknas av Skatteverket.

Fondandelar
Schablonintäkten är från den 1 januari 2016 0,4 % av värdet av dina fondandelar. Skatten är 30 % av schablonintäkten, vilket motsvarar 0,12 % av fondandelarnas värde.

Investeringssparkonto
Schablonintäkten är 1,49 % av kapitalunderlaget.

Bostadsuppskov
Schablonintäkten är 1,67 % av uppskovsbeloppets storlek den 1 januari 2017.

Ägare i ett fåmansföretag? Se över din skattesituation

Deklarationstider är ett bra tillfälle för dig som fåmansföretagare att se över din skattesituation. Har du gjort en utdelning eller sålt aktierna och gjort en kapitalvinst under 2017? Då måste du i årets deklaration antingen lämna in blankett K10 eller K12, beroende på om dina aktier är kvalificerade eller icke kvalificerade.

Om dina aktier är kvalificerade innebär det att utdelning och kapitalvinster beskattas till 20 procent inom ett visst gränsbelopp. Om aktierna är okvalificerade beskattas utdelning och kapitalvinster till 25 procent. Avgörande för om aktierna är kvalificerade eller okvalificerade är hur aktiv du som ägare, eller närstående till dig, varit i bolaget.

Observera att om du skulle uppmärksamma ett fel vid upprättande av årets blankett K10 finns det möjlighet att rekonstruera de historiskt inlämnade K10-blanketterna hela vägen tillbaka till starten av ditt företag

Inga nya regler
I november 2016 lämnades ett förslag om nya regler för delägare i fåmansföretag, bland annat för att underlätta generationsskiften. Förslaget togs tillbaka under 2017, vilket innebär att nuvarande regler blir kvar. Förhoppningsvis kommer det komma ett nytt förslag som innehåller lösning på dagens svårigheter att generationsskifta bolag.

Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2018

Varje år lägger Skatteverket ut en lista över årets fokusområden för att förhindra fel och fusk. I årets lista ingår bland annat ökade insatser mot fusk inom folkbokföringen för att hindra felaktigt utnyttjande av välfärdssystemen. Här kan du läsa Skatteverkets fullständiga lista över fokusområden

Elektronisk inlämning av deklaration

Via Mina Sidor på Skatteverkets hemsida så har du möjlighet att deklarera och godkänna hela din deklaration digitalt. Detta fungerar om du får hjälp av en redovisnings- eller revisionsbyrå med upprättande av din deklaration. Konsulten kan då enkelt skicka deklarationen elektroniskt, varpå du godkänner den elektroniskt via Skatteverkets hemsida istället för att behöva hantera underskrifter och papper.

Ändrade regler för representation

I årets deklaration för bolag finns begränsade möjligheter att såväl inkomstskattemässigt som momsmässigt göra avdrag för representation, detta på grund av nya regler som trädde i kraft 1 januari 2017 (för bolag med kalenderår som räkenskapsår). Avdrag medges inte längre för måltider inkomstskattemässigt.

Men momsmässigt kan det finnas utrymme för ett avdrag på ett underlag upp till 300 kr. Det kan finnas anledning att se över de måltidskostnader som ditt företag har för att bedöma om det handlar om representationskostnader eller om avdragsrätten egentligen grundar sig i någon annan avdragsregel.

Skatt - återbäring

Anmäl konto till Skatteverket

Från och med i år kommer Skatteverket inte längre skicka ut avier för utbetalning av överskjutande skatt på skattekontot, här du måste själv anmäla ett konto som utbetalningen sker till. Att anmäla konto går smidigt att göra på Skatteverkets hemsida och anmälan kan göras både digitalt och på blankett.

Äger du eller ditt bolag en näringsfastighet?

Som ägare av en näringsfastighet finns det mycket att tänka på i samband med att deklarationen upprättas, eftersom fastigheter ingår inom det så kallade frikopplade området. Det innebär att det finns särskilda skatteregler som reglerar bl.a. rätten till avdrag för reparationer, underhåll och värdeminskning.

Frikopplingen innebär i praktiken att man inte alltid kan följa den redovisning som gjorts i bokföringen när deklarationen upprättas. Genom deklarationsjusteringar kan du som fastighetsägare ofta reducera årets skattebelastning med avsevärda belopp.

Värdeminskningsavdrag
Skatteverket har utfärdat allmänna råd om årliga procentsatser för värdeminskningsavdrag för olika typer av byggnader, exempelvis två procent för hyreshus med bostäder och fyra procent för industribyggnader. Skattemässigt ges i deklarationen avdrag utifrån dessa procentsatser oavsett vilket värdeminskningsavdrag som bokförts. Det betyder att det ofta går att göra högre skattemässiga avdrag i deklarationen än i redovisningen och på så vis minska årets skattebelastning.

Reparationer och underhåll
Utgifter för reparation och underhåll av en byggnad får skattemässigt dras av omedelbart, oavsett hur kostnaden behandlats i redovisningen. Det medför i många fall att man i deklarationen kan göra direktavdrag för kostnader som i redovisningen lagts upp på avskrivningsplan. Det gäller exempelvis de bolag som tillämpar redovisningsregelverket K3. I dessa fall behandlas ofta utbyte av en byggnadsdel, t.ex. omläggning av ett tak. Skattemässigt medges istället direktavdrag i deklarationen. Justering i deklarationen måste då göras, där direktavdrag sker för kostnaden för nyanskaffningen samtidigt som eventuellt bokförd utrangeringskostnad för den gamla komponenten behandlas som ej avdragsgill.

Det utvidgade reparationsbegreppet
Vissa ändringsarbeten på en byggnad som har karaktär av ombyggnad skattemässigt får dras av omedelbart som reparationsarbete. Ett vanligt exempel är lokalanpassningar i samband med byte av hyresgäster. Genom skattemässigt direktavdrag i deklarationen minskas årets skattebelastning.

Gränsdragningsfrågorna kring avdrag för fastighetskostnader är ofta svåra. Därför rekommendera vi att ni gör en årlig genomgång av bolagets fastighetsinvesteringar.

K2 och K3 – minimera justeringar av deklarationen

Om ditt bolag redovisar enligt K2 ska du tänka på följande vid redovisningen för att minimera justeringar i deklarationen:

  • Skriv av inventarier på fem år
  • Kostnadsför kostnader som omfattas av utvidgade reparationsbegreppet, detta är tvingande när bolaget drar av kostnaderna direkt i deklarationen.
  • Skriv av byggnader i enlighet med Skatteverkets allmänna råd
  • Skriv av nyttjanderättshavares förbättringar på 20 år
  • Skriv av markanläggningar på 20 år

Om ditt bolag redovisar enligt K3 ska du tänka på följande vid redovisningen för att minimera justeringar i deklarationen:

  • Gör en komponentindelning, hävda att den är i enlighet med den ekonomiska livslängden
  • Redovisa inte finansiell leasing av inventarier i juridisk person
  • Använd inte det utvidgade reparationsbegreppet
Skattemässiga underskott

Att tänka på vid skattemässiga underskott

Om ditt bolag har ett skattemässigt underskott finns det ingen tidpunkt som detta senast måste vara utnyttjat. Däremot finns det spärregler för att begränsa handel med bolag vars enda värde är det skattemässiga underskottet. I samband med en ägarförändring kan därför såväl underskottens storlek, samt möjligheten hur underskotten kan nyttjas i en ny koncern, påverkas.

En ägarförändring sker när ett bolag eller fysisk person, eller en gruppering av dessa, förvärvar det bestämmande inflytandet i underskottsbolaget. Reglerna är komplexa och det är viktigt att det blir korrekt hanterat i bolagets deklaration. Annars finns det en stor risk att skattetillägg påförs.