Skattenyhet

Vad gäller vid valutakursförlust i dotterbolag?

Enligt svensk lag är kapitalförlust som beror på förändring av valutakurs vid försäljning av onoterade andelar i dotterbolag inte avdragsgill. De svenska bestämmelserna strider inte mot EU-rätten. Det har Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) beslutat.

Enligt HFD är däremot kapitalförlust orsakad av valutakursförändring på en fordran på ett bolag i intressegemenskap* avdragsgill. Detta eftersom de svenska reglerna strider mot EU-rätten. De svenska reglerna innebär att en kapitalförlust på grund av valutakursförändring som uppstår vid avyttring av en fordran på ett bolag i intressegemenskap inte är avdragsgill.

Valutakursförlust på onoterade andelar
De olika besluten beror på skillnaderna i det svenska skattesystemet. Kapitalvinster på onoterade andelar i dotterbolag är inte skattepliktiga under vissa förutsättningar. Kapitalförluster på samma typ av andelar är därmed inte avdragsgilla, inte heller när de orsakats av en valutakursförlust. Därmed behandlas inte investeringar i dotterbolag i andra EU-länder mindre förmånligt än i Sverige. Reglerna avseende kapitalvinster och förluster på onoterade andelar är alltså symmetriska.

Valutakursförlust på fordringar
När det gäller kapitalvinster på fordringar på bolag i intressegemenskap är dessa skattepliktiga, även när den beror på ändrad växelkurs. Däremot är förluster på fordringar som beror på valutakursförlust på bolag i intressegemenskap inte avdragsgilla. Reglerna är därmed osymmetriska.

Skattekonsekvensen blir alltså olika vid försäljning av en fordran beroende på om lånevalutan är i svenska eller utländsk valuta. Detta utgör enligt HFD ett hinder för kapitalrörelse mellan länder inom EU och strider därmed mot EU-rätten.

Högsta förvaltningsrättens dom Mål nr 2656-13.

*Med företag i intressegemenskap menas
1. ett företag som ett annat företag, direkt eller indirekt, genom en ägarandel eller på annat sätt har ett väsentligt inflytande i, eller
2. två företag som står under i huvudsak gemensam ledning.