Skattenyhet

Uthyrning av motorfordon – varuförsäljning eller tjänst?

David Axelsson David Axelsson

Uthyrning av motorfordon med en efterföljande köpmöjlighet vid avtalstidens utgång skapar osäkerhet på momsområdet. Detta efter en ny dom från EU-domstolen. Är det försäljning av vara eller tillhandahållande av tjänst?

När ett företag hyr ut motorfordon till sina kunder tillhandahåller företaget en tjänst och ska löpande redovisa moms under den tid uthyrningen pågår. Om parterna däremot har avtalat om en skyldighet att vid avtalstidens utgång köpa fordonet, anses företaget sälja en vara och då ska hela momsbeloppet redovisas vid den tidpunkt som fordonet levereras till kunden.

När ett företag hyr ut fordon med en köpoption som ger kunder en valmöjlighet att köpa fordonet vid avtalstidens utgång, är det enligt EU-domstolen inte helt klart om avtalet mellan parterna avser tillhandahållande av tjänst eller försäljning av vara.

Detta leder till en osäkerhet när den utgående momsen ska redovisas, vid leverans av fordonet eller löpande under hyresperioden. Domstolen lämnar inget tydligt svar utan hänvisar till villkoren i avtalet i det enskilda fallet. Det är därför viktigt att villkoren i avtalet återspeglar parternas syfte – är det försäljning av vara eller tillhandahållande av tjänst.

Vad betyder EU-domen i praktiken?

Domen har bäring på alla branscher där finansiell leasing förekommer. Vi rekommenderar att alla företag som erbjuder finansiell leasing bör analysera domen samt se över sina avtalsvillkor. Detta då avtalsvillkoren är avgörande vid bedömningen om det är fråga om försäljning av vara (avbetalningsköp) eller tillhandahållande av tjänst (leasing), vilket har stor betydelse för när den utgående momsen ska redovisas i momsdeklarationen.

Behöver du och ditt företag stöd att se över era avtal samt bedöma vid vilken tidpunkt momsen ska betalas, kontakta gärna Grant Thorntons momsexperter.

EU-domstolens dom den 4 oktober 2017, C-164/16