Skattenyhet

Kurs i Sverige kan vara fri från svensk moms

Annika Nordqvist Annika Nordqvist

Kammarrätten har fastslagit att en kurs i Sverige som varar i två, tre eller fem dagar och där kursdeltagarna är utländska företagare inte ska beskattas med svensk moms. Istället ska kursdeltagarna redovisa moms i sina respektive hemländer.

Domen tydliggör att beskattning i dessa fall främst ska ske enligt huvudregeln, vilken innebär att svensk moms inte ska tas ut på kursavgiften utan att utländska köpare av svenska tjänster själva ska redovisa moms i sitt hemland. Domen går emot tidigare uppfattning hos Skatteverket, som har ansett att motsvarande kursavgifter ska beskattas i Sverige. 

Frågan i målet var om kursavgiften skulle anses utgöra tillträde till ett evenemang, vilket skulle innebära svensk moms på kursavgifterna. Kammarrätten ansåg, precis som förvaltningsrätten, att beskattning enligt huvudregeln är mest förenlig med EU-rätten Kursernas innehåll var både teoretiskt och praktiskt samt krävde aktivitet av deltagarna. Tjänsten ansågs därför inte huvudsakligen ge deltagarna rätt att få tillträde till ett arrangemang mot betalning. Det har vidare varit lätt för säljaren att identifiera rätt betalare eftersom kursdeltagarna har beställt tjänsterna i förväg och fakturerat efter slutförd kurs.

Inte heller mot bakgrund av svenska förarbeten ansågs kursavgiften utgöra tillträde till evenemang, Detta eftersom kursavgifterna inte endast gav deltagarna rätt att komma in på ett evenemang. I förarbetena anges att huvudregeln ska tillämpas i så stor omfattning som möjligt och att undantaget bara ska tillämpas när det är opraktiskt att använda huvudregeln.

Domen öppnar upp för att företag som anordnar kortare kurser i Sverige åt utländska företag kan fakturera utan svensk moms. Detta innebär en administrativ lättnad, inte minst för de utländska kursdeltagarna.

Har du frågor kontakta Annika Nordqvist eller Silje Leksell.

Kammarrätten i Göteborg, 2016-04-20, mål nr 5965-15