Skattenyhet

Fakturering av styrelsearvode – vad gäller?

Thomas Larsson Thomas Larsson

En styrelseledamot kan inte fakturera styrelsearvodet genom eget bolag, utan ska beskattas privat, förutom i undantagsfall. Detta har Högsta Förvaltningsdomstolen avgjort i ett förhandsbeskedsärende där en ledamot med ägarintresse avsåg fakturera arvodet för nio styrelseuppdrag genom eget bolag. Detta leder till ändrad administrativ praxis och att många ledamöter nu får ett lägre nettoarvode.

Bakgrund

Enligt aktiebolagslagen är det bara en fysisk person – inte ett bolag – som kan inneha ett styrelseuppdrag. Före 2009 var praxis att styrelsearvoden kunde faktureras om uppdraget avsåg en begränsad tid och gällde specifika insatser i ett annat företag. 2008 kom Skatteverket med ett ställningstagande där de accepterade fakturering av styrelseuppdrag under vissa förutsättningar. Ett exempel var om ledamoten hade minst tre uppdrag och inte hade något ägarintresse i det bolag som fakturerades.

Skatteverket ändrar praxis
HFD:s avgörande står alltså i strid med Skatteverkets administrativa praxis. Därför har Skatteverket nu kommit fram till att tidigare ställningstagande gällande fakturering av styrelsearvoden inte längre kan tillämpas. Detta gäller alla nya avtal som ingås efter den 20 juni 2017. När det gäller redan ingångna avtal som uppfyller kraven i ställningstagandet anser Skatteverket att dessa bör kunna fortlöpa viss tid utan att beskattas privat. Detta gäller avtal som ingicks före domen och arvoden som avser innevarande räkenskapsår hos det bolag som betalar ut arvodet. Motsvarande gäller för sociala avgifter.

Domen kommer inte att tillämpas retroaktivt på uppdragsförhållanden där kriterierna i ställningstagandet är uppfyllda.

Konsekvenser
Uppdragsgivande bolag brukar eftersträva kostnadsneutralitet, det vill säga att bolagets nettokostnad ska vara densamma oavsett om ledamoten får arvodet utbetalt privat eller till ett bolag. För ledamoten leder HFD:s avgörande till att nettot från styrelsearvodet blir lägre.

Vi ser inte att någon lagändring som möjliggör fakturering kan förväntas. Detta med hänsyn till att finansminister Magdalena Andersson tidigare under året uttalat sig negativt om just fakturering av styrelsearvoden.

Som styrelseledamot rekommenderar vi dig att se över dina uppdrag och vad detta får för konsekvenser. Detsamma gäller om ditt bolag har anlitat externa styrelseledamöter som fakturerar sitt arvode Vi kan hjälpa dig och ditt bolag att reda ut vad som gäller i det enskilda fallet.