Skattenyhet

Skatteverket granskar ränteavdragen

Uwe Scheele Uwe Scheele

Bolag lånar mindre internt och mer från externa finansiärer. Det visar Skatteverkets kartläggning av ränteavdragen. Sedan de nya reglerna infördes 2013 har ränteavdrag om 16 miljarder vägrats.

Skatteverkets rapport
Skatteverket har under ett antal år fått i uppdrag av regeringen att följa upp och kartlägga begränsningarna för ränteavdrag för svenska bolag. Möjligheten för bolag att dra av räntekostnader har sedan 2009 varit begränsad i syfte att motverka skatteplanering. 2013 utvidgades dessa begränsningar ytterligare.

I korthet kan det sägas att avdrag för koncerninterna lån inte medges, om det inte kan visas att mottagaren beskattas med minst 10 % eller att skuldförhållandet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. Om det huvudsakliga skälet för skuldförhållandet är att uppnå en väsentlig skatteförmån medges ändå inte avdrag.

Skatteverket konstaterar i sin rapport att den koncerninterna belåningen tycks ha minskat samtidigt som den externa belåningen ökat.

Det går enligt Skatteverket inte att dra någon slutsats kring huvudvida omfördelningen från interna lån till externa lån är en effekt av de stränga reglerna om ränteavdrag.
Skatteverket konstaterar samtidigt att den totala belåningen ökat något sedan 2008, och att om regleringen av ränteavdrag ska få någon mer betydande effekt på ränteavdragen behövs ändrade regler som även omfattar externa lån.

Oklarhet i Skatteverkets linje
Skatteverket har drivit en hård linje och nekat avdrag i ett stort antal fall. Men det råder en oklarhet kring Skatteverkets hårda linje. Reglerna från 2013 har ännu inte prövats i praxis och besked från Högsta förvaltningsdomstolen kan dröja. Även möjligheten att söka förhandsbesked i frågan har stängts med hänvisning till att det rör sig om "utpräglade utrednings- och bevisfrågor som inte lämpar sig för att pröva inom ramen för ett förhandsbesked."

EU-kommissionen anser att de svenska reglerna strider mot EU-rätten och kan komma att väcka en fördragsbrottstalan mot Sverige.

Osäkerheten i rättsläget och EU-kommissionen kan elda på behovet av nya regler inom området. Sommaren 2014 lämnade Företagsskattekommittén (SOU 2014:40) två alternativa förslag för att se över bolagsbeskattningen, men detta har ännu inte lett till någon ändring. Regeringen har meddelat att ändringar kan komma 1 januari 2017 och Skatteverket skriver nu i sin rapport att de förslag som kommer ska remitteras innan de antas.

Har du frågor om ränteavdrag? Kontakta Uwe Scheele

Skatteverket Dnr 131 674362-15/113