Skattenyhet

Skattefritt att upplåta rättigheter för ideella föreningar

Riksdagen har nu beslutat att inkomster som en allmännyttig ideell förening eller ett registrerat trossamfund har från att upplåta rättigheter, ska bli skattefria från och med 1 januari 2018. Den nya lagen börjar tillämpas första gången på räkenskapsår som börjar efter den 31 december 2017.

En förutsättning för skattefriheten är att rättigheterna uppkommit genom den allmännyttiga verksamheten. Det kan till exempel vara när en ideell idrottsförening arrangerar en idrottstävling där andra föreningar bjuds in att delta. Anordnandet av en sådan tävling ger upphov till rättigheter som kan upplåtas mot en ersättning. Det kan vara namnet på tävlingen, sändningsrättigheter till tävlingen eller rätten för företag att i sin egen marknadsföring nämna att företaget är sponsor till föreningen eller tävlingen.

Idag finns det undantag
Enligt nu gällande praxis för ideella föreningar och registrerade trossamfund är inkomster från upplåtelse av rättigheter en skattepliktig näringsinkomst som inte kan undantas från beskattning.
Idag kan dock allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund undantas från beskattning för inkomster som kommer från näringsverksamhet där organisationen fullföljer ett allmännyttigt ändamål.

Vanligt med samarbete mellan föreningar och företag
Samarbeten mellan ideella föreningar och kommersiella företag har blivit vanligare. Idrottsföreningar får i högre grad reklamintäkter och andra intäkter ur samarbeten med företag. Intresset hos företag att av kommersiella skäl sponsra idrottsföreningar och andra föreningar som engagerar t.ex. barn och ungdomar har också ökat. Frågan i vilken utsträckning föreningar kan samarbeta med företag och fortfarande behålla sin status som begränsat skatteskyldig har därmed blivit alltmer aktuell. Med tanke på det viktiga arbete som allmännyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund utför, anser regeringen att lagstiftningen måste vara tydlig och förutsägbar.

Regeringen har därför beslutat att det i lagen särskilt ska framgå att inkomster från att upplåta rättigheter ska vara skattebefriade när de uppkommit just genom den allmännyttiga verksamheten.

I och med den nya lagregeln kan det vara lägligt att se över var i organisationen rättigheterna är placerade och om det finns anledning att flytta ägandet.