Skattenyhet

Riskkapitalbolag och fondbolag kan nekas momsavdrag

Maria Thuresson Maria Thuresson

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande som kan få stora effekter för vissa holdingbolags rätt till momsavdrag.

Med anledning av Skatteverkets skrivelse finns det anledning för holdingbolag att

  • kontrollera om de omfattas av Skatteverkets definition av "riskkapitalbolag- samt fondbolag"
  • se över prissättning och fakturering av tjänster till dotterbolag och de principer som tillämpas för avdragsrätt i verksamheten

Skatteverket bekräftar i skrivelsen att ett holdingbolag har avdragsrätt för kostnader i samband med inköp av bolagsandelar där syftet är att erbjuda momspliktiga tjänster mot ersättning till de förvärvade bolagen. Ett holdingbolag som däremot inte kan styrka denna avsikt vid förvärvstidpunkten riskerar däremot att nekas avdragsrätt samt påföras skattetillägg.

När det gäller riskkapital- och fondbolag hävdar Skatteverket att dessa i princip ska anses ha en begränsad avdragsrätt för moms på kostnader som är gemensamma för hela bolagets verksamhet. Detta oavsett vid vilken tidpunkt dotterbolagsaktier eller andra andelar kan komma att avyttras i framtiden. Ett sådant synsätt innebär att riskkapitalbolag saknar full avdragsrätt för kostnader (t.ex. transaktionskostnader) vid förvärv av andelar i ett blivande dotterbolag.

Det kan ifrågasättas om Skatteverkets uppfattning gällande riskkapital- och fondbolag har stöd i EU-rätten. För kostnader som enbart avser löpande momspliktig förvaltning av dotterbolagen bör dessutom full avdragsrätt för ingående moms gälla även om detta inte tydligt framgår av Skatteverkets ställningstagande.

Vilka effekter kan det här få för ditt bolag? Kontakta oss, vi hjälper dig med information, riskanalys och rekommendation gällande både historisk och framtida momshantering.

Läs Skatteverkets skrivelse, dnr 131 435175-16/111 - Holdingbolag - avdragsrätt för mervärdesskatt.