Skattenyhet

Nya representationsreglerna – hur påverkas ditt företag?

Lena Westfahl Lena Westfahl

Sedan 1 januari 2017 gäller nya avdragsregler för representation. De ska förenkla tillämpningen av reglerna och samtidigt bidra till att de svenska momsreglerna ska harmonisera med EU-rätten. Vi har här sammanfattat de nya reglerna och hur de påverkar ditt företag.

Det har införts både begränsningar och utvidgningar för avdragsrätt. Inkomstskattemässigt slopas avdragsrätten för måltidsutgifter i samband med representation och momsmässigt sker en ökning av avdraget genom ett maxavdrag om momsen på underlag om 300 kronor.

När börjar reglerna gälla i praktiken?

Momsmässigt började de nya reglerna gälla 1 januari 2017. Inkomstskattemässigt började de nya reglerna gälla 1 januari 2017 för bolag som har kalenderår som räkenskapsår. Har ditt bolag brutet räkenskapsår gäller de gamla reglerna inkomstskattemässigt till innevarande räkenskapsårs slut, men momsmässigt omfattas bolaget av de nya reglerna redan från 1 januari 2017.

Det innebär att ett företag under en övergångsperiod 2017, för ett och samma representationstillfälle, kan få avdrag med 90 kronor inkomstskattemässigt samtidigt som momsavdraget får beräknas på ett underlag om 300 kronor.

Slopat avdrag för förtäring
Inkomstskattemässigt ska det inte längre vara möjligt att göra avdrag för representationsutgifter som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring. För enklare förfriskningar och förtäring av mindre värde gäller fortfarande avdragsrätt. Exempel på enklare förfriskningar och förtäring av mindre värde är läskande dryck (dock inte öl, vin eller sprit), kaffe, te respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid.

För att få avdrag för sådan enklare förtäring får avdraget inte överstiga ett skäligt belopp. Skatteverket anser att avdraget för enklare förtäring får uppgå till max 60 kronor (inklusive 12% moms uppgår beloppet till 67 kronor).

Kringkostnader
Avdrag kan fortfarande medges med 180 kronor för så kallade kringkostnader i samband med representation.

Momssats avgör avdragets storlek
Momsmässigt får avdraget högst uppgå till momsen på 300 kronor per person och tillfälle. Avdragets storlek varierar beroende på vilken momssats som gäller vid respektive tillfälle.

  • För måltider utan alkohol medges avdrag med max 36 kronor (12% x 300 kronor).
  • För måltider inklusive alkohol kan proportionering ske utifrån faktiska kostnader exklusive moms för respektive del vid varje    representationstillfälle (max 12% avdrag för mat och 25% avdrag för del som avser alkohol).
  • Alternativt kan schablonen på 46 kronor per person och tillfälle användas om den totala utgiften överstiger 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle och debiterad moms uppgår till minst 46 kronor per person och tillfälle.

Utgiften för representationen måste precis som enligt nuvarande regler ha omedelbart samband med näringsverksamheten.

Konferens och utbildning
Avdrag för konferenskostnader och utbildningskostnader får göras i samma omfattning som tidigare, dvs. inom ramen för huvudregeln om avdrag för utgifter för intäkternas förvärvande och bibehållande.

Äldre praxis och tillämpning gäller fortfarande. För ytterligare läsning se Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för representation med mera SKV A 2004:5 och Skatteverkets meddelande med information om avdrag för utgifter för representation med mera, SKV M 2004:4.

Anpassa din verksamhet till nya reglerna
Vi kan hjälpa till att ta fram företagsanpassad information som tar hänsyn till olika former av intern och extern representation, samt andra aktiviteter som till exempel konferenser och utbildningar.

Catrin Åkerlund
Auktoriserad skatterådgivare, inkomstskatt
catrin.akerlund@se.gt.com

Lena Westfahl
Auktoriserad skatterådgivare, moms
lena.westfahl@se.gt.com

www.skatteverket.se finns en räknesnurra där du kan beräkna moms-/skatteavdrag vid representation respektive enklare förtäring.