Skattenyhet

Nio skattetips till dig som är entreprenör

Catrin Åkerlund Catrin Åkerlund

Grant Thornton stödjer dagligen företagare och entreprenörer med de ekonomiska frågorna. Här har vi samlat nio användbara tips inför årsskiftet 2016/2017.

 1. Starta bolag före årsskiftet
  Har du tankar på att starta nytt bolag där du står som ägare och är verksam i bolaget? Passa på att göra detta innan årsskiftet eftersom gränsbeloppet beräknas vid ingången av varje kalenderår. Vid ingången av inkomstår 2017 får du ett schablonmässigt gränsbelopp på 163 075 kr.

 2. Korrekt löneuttag för ägande i fåmansföretag
  I november 2016 lämnades förslag om ändrad beskattning av fåmansföretag. Bland annat kan skattesatsen komma att höjas till 25 procent inom gränsbeloppet. Beräkningen av gränsbelopp kan även leda till lägre gränsbelopp framöver. Den föreslagna ändringen minskar möjligheterna att använda sig av lönerna för att beräkna ett gränsbelopp. Utredningen har föreslagit att de nya reglerna ska tillämpas från den 1 januari 2018, vilket betyder att det börjar gälla för löner redan 2017. 2016 års löner kan därmed vara de sista där 50 procent av lönerna räknas med i gränsbeloppet och det kan därför vara extra viktigt att räkna med dessa.

  Vår erfarenhet är även att många K10-blanketter inte är korrekt hanterade. Det kan därför finnas gränsbelopp att hämta från tidigare år.

 3. Planera ditt löneuttag
  Ett enkelt sätta att planera för årets skatt är att ta ut rätt lön. Även om du som delägare i ett fåmansföretag kan ta utdelning till en skatt på 20 procent inom gränsbeloppet, så kan det vara bättre att ta ut lön upp till första skiktgränsen (430 200 kronor).

  Anledningen är att lön upp till detta belopp endast beskattas med cirka 30 procent och sedan minskas med grundavdrag och jobbskatteavdrag. Finns utrymme upp till första skiktgränsen kan ett alternativ därför vara att göra en extra löneutbetalning istället för att göra en utdelning. Notera särskilt att om du som delägare i fåmansföretag nyttjar löneunderlag i bolaget kan du behöva ta ut en högre lön för att nyttja dessa. Vi hjälper dig att analysera din situation.

 4. Återföring av bokslutsdispositioner för att öka utdelningsbara medel
  Bokslutsdispositioner innebär att ett visst belopp är redovisat som obeskattade reserver i bolagets räkenskaper, till exempel periodiseringsfonder. En möjlighet att öka bolagets fria egna kapital och därmed öka utdelningsmöjligheterna är att lösa upp dessa obeskattade reserver. I och med detta betalas bolagsskatt vid upplösningen.

 5. Holdingbolag
  Det finns flera fördelar med att äga sitt verksamhetsbolag genom ett holdingbolag. Det innebär en automatisk riskminimering där koncernens vinstmedel samlas i holdingbolaget. Koncernbidragsrätten gör det möjligt att enbart betala skatt på koncernens samlade överskott. Det underlättar även inför en framtida försäljning av verksamhetsbolaget då du kan sälja onoterade aktier skattefritt och starta upp ny verksamhet utan att behöva skatta av vinsten.

  Det är viktigt att bildandet av holdingbolaget sker före årsskiftet för att det ska vara möjligt att räkna gränsbelopp på dessa aktier from 2017. Hur omstruktureringen till en holdingbolagsstruktur görs beror på den unika situationen, men det kan ske skatteeffektivt utan att upparbetade gränsbelopp på dina aktier faller bort.

 6. Separering
  Separeringar innebär en slags överföring av beskattat kapital från ditt ägarbolag till ett eller flera bolag. Genom att använda den sk. förenklingsregeln kombinerat med huvudregeln för beräkning av gränsbelopp kan man på detta sätt enkelt öka sitt gränsbelopp. Utredningen gällande beskattning av fåmansföretag och generationsskiften som presenterades i november 2016 innebar förslag till nya regler som skulle kunna ändra möjligheten till att optimera sitt uttag från fåmansföretag genom så kallade separeringar. Möjligheten finns fortfarande vid detta årsskifte.

 7. Bolagisera din fastighet
  Idag är det möjligt att sälja en fastighet skattefritt genom att paketera den i ett bolag innan försäljningen. För närvarande pågår en utredning som ska se över vissa frågor kring fastighets- och stämpelskatteområdet. Utredningen ska presentera sitt förslag i mars 2017. Det kan därför finnas särskilda skäl att se över sitt fastighetsägande i bolagssektorn och se till behov och planer med ägandet.

 8. Julgåvor
  Julgåvor till anställda är skattefri för de anställda om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. Julgåvan får dock inte bestå av kontanter eller liknande. Om beloppet överstiger 450 kronor blir den anställde beskattad för hela beloppet. Detta gör det viktigt att hålla sig inom rätt beloppsgränser.

  Arbetsgivaren kan istället för en julgåva välja att ge en gåva till en ideell organisation men det kan inte ske enligt den anställdes önskemål eftersom det då kan det ses som en skattepliktig förmån för den anställde.

 9. Öka ditt anskaffningsvärde och ditt gränsbelopp
  Har du lånat pengar till fåmansföretag? Fundera över om du vill/kan omvandla inlånade medel till ovillkorat aktieägartillskott för att öka anskaffningsvärdet, vilket också höjer årets gränsbelopp vid beräkning enligt huvudregeln. Tillskott som har skett före 31 december får om de ses som varaktiga räknas med redan för nästa inkomstår.