Skattenyhet

Nästa steg i utredningen av nya regler för fåmansföretag

Gunnar Billhage

Nu har remissvaren gällande förslaget till ändrade regler för delägare i fåmansföretag lämnats till regeringen. De 49 remissinstanserna har lämnat sina synpunkter på förslaget, som utredningen presenterade i november 2016.

Av de tunga remissinstanserna är Skatteverket i sitt remissvar positiva till de flesta av de förslag som presenterades i utredningen. Noterbart är dock att Skatteverket vill att delägarens egen lön inte ska ingå i löneunderlaget samt att man inte ska få göra någon uppräkning på sparade gränsbelopp.

Om kravet på fyraprocentigt ägande för att få räkna löneunderlag tas bort, föreslår Skatteverket att alternativa bestämmelser införs som begränsar möjligheten att räkna gränsbelopp i så kallade partnerbolag.

Skatteverkets uppfattning är även att det bör införas en evig karensperiod för kvalificerade aktier istället för nuvarande bestämmelser som innebär att man kan komma ur regelverket för fåmansföretag efter fem passiva år.

Näringslivets skattedelegation å sin sida anser att förslaget som underlättar för generationsskiften är positivt. Eftersom de föreslagna bestämmelserna generellt sett innebär en högre beskattning för delägare i fåmansföretag anser Svenskt Näringsliv dock att förslaget om ändrade bestämmelser inte ska införas. Detta eftersom man befarar att det kommer slå hårt mot svenskt företagande och ha skadliga effekter på svenskt entreprenörskap.

Finansdepartementet kommer nu att bearbeta remissvaren och skicka dessa vidare till lagrådet. Tanken är att de nya reglerna ska börja gälla från och med den 1 januari 2018.

Vi publicerar löpande information om hur de nya reglerna påverkar dig som delägare i ett fåmansföretag.

Under våren 2017 håller Grant Thornton uppföljningsseminarier om de nya bestämmelserna för fåmansföretag, anmäl dig här.