Skattenyhet

Ny skatteregel för kollektivavtalsstiftelser

Sofia Bülow Sofia Bülow

Avgifter som betalas av anslutna arbetsgivare ska inte räknas med när fullföljdskravet beräknas för kollektivavtalsstiftelser. Detta enligt ett lagförslag som föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

För att kollektivavtalsstiftelser ska omfattas av den begränsade skattskyldigheten* gäller att stiftelserna uppfyller det så kallade fullföljdskravet. Fullföljdskravet kan beskrivas som ett aktivitetskrav på att stiftelsen använder skattebefriade intäkter till ett allmännyttigt ändamål. Fullföljdskravet ska anses uppfyllt om stiftelsen använt sina skattefria intäkter i tillräckligt stor omfattning till att främja ett eller flera allmännyttiga ändamål. Om stiftelsen inte uppfyller fullföljdskravet uppfyller den alltså inte kriterierna för att vara skattebefriad.

Kollektivavtalsstiftelsers verksamhet finansieras genom de avgifter som betalas av de anslutna arbetsgivarna. Avgifterna är skattefria i stiftelsen. I tider då belastningen på verksamheten är mindre kan avgiftsunderlagen bli högre och sparas för att bygga upp kapitalet i stiftelsen inför sämre tider. Syftet med avgiftsinbetalningarna är alltså dels att täcka behoven av att finansiera stiftelsens verksamhet, dels att bygga upp ett kapital som kan användas när belastningen på verksamheten är högre på grund av att arbetslösheten ökar. Genom att undanta avgifterna vid beräkning av fullföljdskravet får kollektivavtalsstiftelsen större möjlighet att uppfylla fullföljdskravet även i tider då denna typ av intäkter inte behöver användas i den löpande verksamheten.

* Kollektivavtalsstiftelser är endast skattskyldiga för inkomst på grund av inkomst av fastighet, alla andra inkomster är skattefria