Skattenyhet

Konstgjort värdepapper är fortfarande ett värdepapper

Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har nyligen i en dom konstaterat att så kallade syntetiska optioner är värdepapper. Detta även om arbetsgivaren subventionerar köpet av optionerna och kopplar subventionen till ett fortsatt krav på anställning.

En arbetsgivare kan uppmuntra sina anställda genom att ge dem möjlighet att köpa optioner. Optionerna ger rätt att i framtiden köpa aktier i det egna bolaget till ett visst pris. Att köpa optioner ger den anställda ett incitament att göra ett bra jobb eftersom aktierna framöver förhoppningsvis har stigit i värde.

En syntetisk option är en form av option som istället för att ge en rätt att köpa aktier, ger rätt till en viss kontant ersättning. Storleken av den kontanta ersättningen kopplas till värdet på bolaget.

För att det inte ska bli lönebeskattning måste optionen anses vara ett värdepapper som köps mot marknadsmässig ersättning, den så kallade  värdepappersregeln. Ett krav från arbetsgivarens sida om fortsatt anställning har ofta inneburit att man från domstolarnas sida ansett att det inte är fråga om ett värdepapper. Istället är det fråga om en så kallad personaloption och lönebeskattning.

I domen från HFD ställer arbetsgivaren inte något krav på fortsatt anställning för att få behålla syntetiska optioner. Arbetsgivaren planerar istället ett program där den anställda får en extra ersättning som motsvarar 50 % av det pris som den anställda betalat för optionerna. Den extra ersättningen kommer att lönebeskattas hos den anställda.

För att få den extra ersättningen kräver arbetsgivaren fortsatt anställning.

HFD säger i domen att den extra ersättningen visserligen ger den anställda ett incitament att vara kvar i sin anställning, men inte kan jämställas med ett krav på fortsatt anställning för att få köpa optionerna. Den syntetiska optionen är med andra ord ett värdepapper och det blir ingen lönebeskattning för den anställde. 

Högsta Förvaltningsdomstolens dom den 3 oktober 2016, mål nr 443-16