Skattenyhet

Förhandsbesked utomståenderegeln – kan få stora konsekvenser

Den så kallade utomståenderegeln är inte tillämplig efter att det utomstående ägandet upphört. Om det utomstående ägandet föreligger i ett indirekt ägt bolag som säljs övergår andelarna till att bli kvalificerade. Detta är konsekvensen av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden som kan få förödande konsekvenser för aktiva ägare till fåmansföretag som har okvalificerade andelar med stöd av utomståenderegeln. Förhandsbeskedet är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.

Vad är utomståenderegeln?
Utomståenderegeln är ett undantag från fåmansföretagsreglerna (3:12-reglerna) och innebär mycket förenklat att en andel ska anses okvalificerad (25 procent skatt) om det finns utomstående ägare till minst 30 procent. Bakgrunden till undantaget är att det inte anses lönsamt att välja utdelning i stället för lön om bolaget måste lämna utdelning till en utomstående ägare som har minst 30 procent av andelarna.

Förenklade omständigheter:
A och B (sökandena) är verksamma i betydande omfattning i ett bolag (Z AB) som de indirekt äger fyra procent i via Q AB och helägda ägarbolag. I det indirekt ägda bolaget Q AB har det funnits utomstående ägare under den senaste femårsperioden. Under 2017 kan en avyttring av Q AB bli aktuellt.

De aktuella frågorna:
Sökandena vill veta om deras aktier i ägarbolagen är kvalificerade om bolagen lämnar utdelning efter att Q AB säljs externt.

Om svaret på detta är ja, vill sökandena veta om bedömningen påverkas om utdelning från ägarbolagen lämnas innan det utomstående ägandet i Q AB upphör, men under samma beskattningsår.

Skatterättsnämndens bedömning
Utomståenderegeln är inte längre tillämplig efter att Q AB sålts. Det innebär att sökandenas aktier i ägarbolagen då blir kvalificerade enligt huvudregeln.

Om utdelning lämnas innan Q AB säljs är däremot utomståenderegeln tillämplig eftersom det vid tidpunkten för utdelningen funnits ett utomstående ägande under den föregående femårsperioden.

Vad får förhandsbeskedet för konsekvenser?
En andel som är okvalificerad (25 procent skatt) med stöd av utomståenderegeln övergår till att bli kvalificerad (3:12-beskattning) om det indirekt ägda bolaget där den utomstående ägaren finns säljs. Detta trots att det utomstående ägandet existerat under hela den föregående femårsperioden.

Enligt förhandsbeskedet är det däremot möjligt att lämna utdelning innan (men samma år) som det utomstående ägandet upphör, förutsatt att femårsperioden för att tillämpa utomståenderegeln då har löpt ut.

Vår rekommendation är dock att avvakta ett klargörande från Högsta Förvaltningsdomstolen innan du tar utdelning samma år som det utomstående ägandet upphör, då det finns praxis som talar för motsatt bedömning.

Joanna Bertlin
Skatterådgivare
08-563 072 54