Skattenyhet

Bonus gör syntetisk option tjänstebeskattad

Urban Kardvik

En arbetsgivare har kopplat villkor i ett anställningsavtal till innehav av en syntetisk option, vilket innebär att vinsten på optionen då beskattats som inkomst av tjänst.

När en anställd köper värdepapper av sin arbetsgivare är det viktigt att ta hänsyn till skatteeffekterna. Oftast vill den anställde att framtida värdeuppgång ska beskattas som inkomst av kapital. Om det finns för stora inskränkningar i rätten att använda värdepappret skjuts beskattningen upp tills dessa inskränkningar upphör. Värdeuppgången beskattas då som inkomst av tjänst och arbetsgivaren får betala sociala avgifter.

Ett bolag har ett incitamentsprogram med syntetiska optioner där värdet på optionerna styrs av marknadsvärdet på bolaget. Optionerna är fritt överlåtbara, men förenade med villkor om hembud. Hembud innebär att den anställde först måste erbjuda bolaget att köpa optionerna innan de erbjuder en extern part. På grund av villkoren beskattas den värdeuppgång som inträffar efter tillträdet som inkomst av kapital. Skillnaden mellan betalt pris och marknadsvärdet tjänstebeskattas vid tillträdet till optionerna.

För att öka chansen att en anställd stannar kvar i företaget, vill arbetsgivaren knyta en bonusbetalning till innehavet av optionerna. Om man fortfarande är anställd och äger optionerna får man en bonus. Skatterättsnämnden anser att villkoren i bonusavtalet och dess koppling till optionen gör att värdestegringen på optionen ska beskattas som inkomst av tjänst. Beskattningen skjuts därmed upp tills bonusavtalet upphör och den syntetiska optionen kan växlas till pengar. Hela värdeförändringen beskattas då som inkomst av tjänst med sociala avgifter för arbetsgivaren.

Konsekvensen av bonusvillkoren är en ökad beskattning både för den anställde och för arbetsgivaren. Det är viktigt att noga analysera skatteeffekterna av ett incitamentsprogram för att undvika kostsamma överraskningar.

Under mars månad kommer regeringens incitamentsutredning lägga fram sitt förslag till nya regler om incitamentsprogram. Vi får se om utredningen ger förslag på förenklingar eller lättnader i möjligheterna att utforma incitamentsprogram.

Skatterättsnämndens beslut är överklagat till HFD av både Skatteverket och sökanden.

Skatterättsnämnden 2016 01 08 32-15/D