Skattenyhet

Bolag ägt av idrottsförening nekas momsavdrag

Annika Nordqvist Annika Nordqvist

Ett föreningsägt bolag nekades avdrag för ingående moms uppgående till närmare 300 000 kr. Detta på grund av att bolagets upplåtelse av fotbollsplaner till moderföreningen ansågs utgöra momsfri fastighetsupplåtelse i stället för momspliktig korttidsupplåtelse av idrottsanläggning.

Bolaget hyrde ut fotbollsplaner till föreningen under sammanlagt nio månader. Enligt hyresavtalen, som vardera gällde ett kvartal, hyrde föreningen fotbollsplanerna under vissa tider på vardagar och helger. Bokning skedde via telefon eller e-post till bolaget som tillhandahöll skötsel och övervakning av planerna. Uppskattningsvis nyttjade moderföreningen fotbollsplanerna till cirka 80 procent under vardagkvällar och till 35 procent under helger.

Domstolen konstaterade att föreningen var bolagets enda hyresgäst och att uthyrning till andra främst varit aktuell efter att moderföreningens behov tillgodosetts. Vid en samlad bedömning fann såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten att uthyrningen inte var att anse som momspliktig korttidsupplåtelse av idrottsanläggning utan momsfri upplåtelse av fastighet.

(Kammarrättens dom den 28 maj 2018, mål nr 5303-17)

Vår kommentar
Sedan den s k Friskis & Svettisdomen 2015 har upplåtelser av idrottsanläggningar från föreningsägda bolag till dess moderföreningar granskats av Skatteverket. Kammarrättsdomen ovan visar att det inte räcker med att ha korttidskontrakt med föreningen. Bedömningen kan ändå bli att upplåtelsen är av långtidskaraktär och därmed undantagen från moms, med nekad avdragsrätt som följd.

Det är inte lätt att dra några skarpa gränser kring vad som krävs för att momspliktig korttidsupplåtelse av idrottsanläggning ska anses föreligga, men vi vet att många föreningsägda bolag har hyreskontrakt där idrottsanläggningar hyrs ut på lång tid till moderföreningen. Likaså är det många bolag som endast har sin moderförening som hyresgäst. Detta innebär alltså en risk i momshänseende, då bolaget kan förlora avdragsrätt för ingående moms.

Vet du vad som gäller för just dina speciella förhållanden? Hör av dig annars – så hjälper vi gärna till med en genomgång och en bedömning av din situation ur ett momsperspektiv.