Skattenyhet

Ändrat ägande till underpris innebär beskattning

Urban Kardvik

Ett bolag vill göra förändringar i delägarkretsen. Enligt Skatterättsnämnden leder detta till inkomst av tjänst för vissa av delägarna.

Ett bolag ägs dels av personer som köpt sina aktier för substansvärdet och dels av personer som köpt för marknadsvärdet. Alla ägare är anställda i bolaget. Man vill nu ändra ägandet så att alla köper till substansvärdet. De personer som köpt sina aktier för marknadsvärdet får sina aktier inlösta och bildar sedan, tillsammans med övriga ägare, ett nytt bolag. Detta bolag köper det verksamma bolaget till en värdering motsvarande substansvärdet.

Ägarna har frågat Skatterättsnämnden om någon ska beskattas för skillnaden mellan marknadsvärdet på det verksamma bolaget och substansvärdet.

Enligt lagtexten är det möjligt att låta ett bolag sälja aktier i onoterade bolag till pris under marknadsvärdet. Lagtexten ställer ett antal krav för att det ska vara möjligt utan skattekonsekvenser. Bland annat krävs att underpriset inte kompenseras genom någon form av motprestation, så kallat sidovederlag.

Enligt Skatteverket finns det ett sidovederlag i den transaktion som bolaget vill göra. De nya ägare som får köpa till substansvärdet förutsätts leverera en arbetsinsats som kompensation för underpriset. Det är endast när den nya ägarkretsen är närstående till säljarna som man kan utgå från att det är ett underpris som inte har någon koppling till en arbetsinsats.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har haft uppe frågan i några fall tidigare. HFD har då ansett att man måste kunna visa att det inte finns något sidovederlag som kompenserar det lägre priset på aktierna. I de fall som man godtagit överlåtelser utan beskattning, har det funnits en gåvoavsikt mellan överlåtare och förvärvare.

Skatterättsnämnden anser att de nya ägarna ska beskattas som inkomst av tjänst i enlighet med HFD:s tidigare praxis.

Skatterättsnämndens ordförande och en ledamot var skiljaktiga, och ansåg att det var en underprisöverlåtelse i enlighet med lagtexten. Enligt deras bedömning kunde inte ett sidovederlag uppgå till ett så stort belopp som skillnaden i marknadsvärde och det pris som de nya ägarna betalar.

Förhandsbeskedet är överklagat av Skatteverket. När fallet slutligt avgörs av HFD kommer det gå att avgöra hur denna lagtext ska tolkas. Om HFD:s skulle göra samma tolkning som Skatterättsnämndens ordförande skulle det bli mycket enklare att göra omstruktureringar i ägarkretsen.

Skatterättsnämnden 2015-11-18 dnr 80-14/D