Skattenyhet

10 skattetips inför 2019

Catrin Åkerlund Catrin Åkerlund

Snart är årsskiftet här och det finns många beslut, regler och omständigheter som kan påverka skatten för dig som företagare. Catrin Åkerlund, skattejurist på Grant Thornton, reder ut några av begreppen och bjuder på 10 aktuella tips inför bokslut och deklaration.

 1. Ta ut rätt lön 
  Lönen påverkar inte bara vilken skatt du betalar, om du betalar statlig skatt eller bara kommunal skatt (Belopp 2 respektive 1), utan även de sociala förmåner som du som företagare har rätt till. Sjukpenninggrundande inkomst, maximal pensionsgrundande inkomst och underlag för maximal föräldrapenning är flera viktiga begrepp att ha i åtanke inför ett nytt beskattningsår. Du ska alltså inte ta ut för hög lön utifrån skattesynpunkt, men inte heller för låg lön utifrån de sociala förmånerna.


  Om du även är en aktiv delägare i ett fåmansföretag där du äger mer än 4 % så är det viktigt att du eller en till dig närstående person tar ut rätt lön för att kunna tillgodoräkna dig löneunderlag baserat på de löner som totalt sett finns i fåmansföretaget. Löneunderlaget kan sedan användas till att ta ut lågbeskattad utdelning nästkommande beskattningsår. Lönerna 2018 påverkar alltså möjlig lågbeskattad utdelning att ta under 2019.

 2. Starta bolag innan årsskiftet
  Starta företaget innan årsskiftet för att inte gå miste om möjligheten att tillgodoräkna dig gränsbelopp för år 2019 (förenklingsregeln innebär 171 875 kr). Gränsbeloppet beskattas med endast 20 % vid utdelning eller kapitalvinst. Detta gäller både ett nytt holdingbolag såväl som ditt direktägda verksamhetsbolag.

 3. Kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster
  Realisera förluster och vinster på kapitaltillgångar innan årsskiftet för att kunna kvitta dessa. Om du exempelvis har stora räntekostnader kan du nyttja dem genom att återföra uppskovsbeloppet från din förra bostadsförsäljning. Har du sålt marknadsnoterade aktier kan du realisera förluster som du har på andra aktier och kvitta dessa enligt de kvittningsregler som gäller.

 4. Räkna med den sänkta bolagsskatten
  Snart sänks bolagsskatten från 22 % till 21,4 %. Det gäller för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. Tidigare har man kunnat sätta av till periodiseringsfond året före en skattesänkning för att sedan kunna lösa upp den till lägre skatt året efter. Detta är inte möjligt nu då tidigare periodiseringsfonder ska återföras till en sådan andel att skatten blir 22 % vid återföringen. Det är dock en god idé att reflektera kring hur skattesänkningen kan påverka ditt företag.

 5. Då är klimatkompensation avdragsgill
  Gåvor till exempelvis ideella ändamål är inte avdragsgilla. I ett avgörande från HFD har emellertid kostnader för klimatkompensation ansetts vara avdragsgilla. Detta då klimatkompensationen (plantering av träd) hade relevans för den klimatpåverkan som bolaget hade (ökade koldioxidutsläpp). Klimatkompensationen hade även direkt koppling till företagets marknadsföring och försäljning.

 6. Skattefria julgåvor
  Julgåvor till anställda är skattefria för anställda om värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. Julgåvan får dock inte bestå av kontanter eller liknande. Om beloppet överstiger 450 kronor blir den anställde beskattad för hela beloppet.

 7. Nya regler för elektroniska tjänster
  Nu kommer nya regler för försäljning av elektroniska tjänster som telekommunikation, radio- och tv-sändningar, dataspel och appar till privatpersoner. I nuläget ska det säljande företaget redovisa moms i köparlandet, men från och med 1 januari 2019 införs ett tröskelvärde på 10 000 euro och försäljning som understiger det värdet ska rapporteras i den "vanliga" svenska momsdeklarationen.

 8. Återföring av bokslutsdispositioner
  Bokslutsdispositioner innebär att ett belopp är redovisat som obeskattade reserver, till exempel periodiseringsfonder. Genom att lösa upp dessa obeskattade reserver kan man öka bolagets fria egna kapital och därmed öka utdelningsmöjligheterna. Bolagsskatten betalas vid upplösningen.

 9. Öka ditt anskaffningsvärde och ditt gränsbelopp
  Har du lånat pengar till fåmansföretag? Fundera över om du vill/kan omvandla inlånade medel till ovillkorat aktieägartillskott för att öka anskaffningsvärdet, vilket också höjer årets gränsbelopp vid beräkning enligt huvudregeln. Tillskott som har skett före 31 december får, om de ses som varaktiga, räknas med redan för nästa inkomstår.

 10. Arbetsgivardeklaration på individnivå
  Från och med årsskiftet ska alla arbetsgivardeklarationer på individnivå lämnas in varje månad istället för i den årliga kontrolluppgiften. Redovisningen har införts i två steg:
  1. Den 1 juli 2018 för företag som ska föra personalliggare och har 16 eller fler anställda.
  2. Den 1 januari 2019 för alla företag med eller utan personalliggare. Förbered genom att säkerställa att lönesystemet är uppdaterat i enlighet med lagändringen och passa på att se över lönerutinerna i företaget så att de passar ett nytt redovisningssätt.

Vill du veta mer?
Vi håller även seminarier över hela landet där vi ger dig handfasta tips inför bokslutet och deklarationen. Läs mer och anmäl dig här!