Deklaration

Äger du eller ditt bolag en näringsfastighet?

Sofia Andersson Sofia Andersson

Som ägare av en näringsfastighet finns det mycket att tänka på i samband med att deklarationen upprättas. Fastigheter ingår inom det så kallade frikopplade området. Det innebär att det finns särskilda skatteregler som reglerar bl.a. rätten till avdrag för reparationer, underhåll och värdeminskning.

Frikopplingen innebär i praktiken att man inte alltid kan följa den redovisning som gjorts i bokföringen när deklarationen upprättas. Genom deklarationsjusteringar kan fastighetsägare ofta reducera årets skattebelastning med avsevärda belopp.

Värdeminskningsavdrag
Skatteverket har utfärdat allmänna råd om årliga procentsatser för värdeminskningsavdrag för olika typer av byggnader, exempelvis två procent för hyreshus med bostäder och fyra procent för industribyggnader. Skattemässigt ges i deklarationen avdrag utifrån dessa procentsatser oavsett vilket värdeminskningsavdrag som bokförts. Det betyder att det ofta går att göra högre skattemässiga avdrag i deklarationen än i redovisningen och på så vis minska årets skattebelastning.

Reparationer och underhåll
Utgifter för reparation och underhåll av en byggnad får skattemässigt dras av omedelbart, oavsett hur kostnaden behandlats i redovisningen. Det medför i många fall att man i deklarationen kan göra direktavdrag för kostnader som i redovisningen lagts upp på avskrivningsplan. Det gäller exempelvis de bolag som tillämpar redovisningsregelverket K3. I dessa fall behandlas ofta utbyte av en byggnadsdel, t.ex. omläggning av ett tak, som förvärv av en ny komponent som skrivs av under komponentens livslängd. Skattemässigt medges istället direktavdrag i deklarationen. Justering i deklarationen måste då göras, där direktavdrag sker för kostnaden för nyanskaffningen samtidigt som eventuellt bokförd utrangeringskostnad för den gamla komponenten behandlas som ej avdragsgill.

Det utvidgade reparationsbegreppet
Vissa ändringsarbeten på en byggnad som har karaktär av ombyggnad skattemässigt får dras av omedelbart som reparationsarbete. Ett vanligt exempel är lokalanpassningar i samband med byte av hyresgäster. Genom skattemässigt direktavdrag i deklarationen minskas årets skattebelastning.

Gränsdragningsfrågorna kring avdrag för fastighetskostnader är ofta svåra. Därför är det att rekommendera att en årlig genomgång av bolagets fastighetsinvesteringar sker.