Ett välmående näringsliv i Sverige

Genom att ge ansvarsfulla, hållbara och framtidsinriktade råd till dynamiska ägarledda företag, bidrar vi inte bara till arbetstillfällen utan också till bättre miljö, större social inkludering och stärkt konkurrenskraft.

Grant Thorntons årsredovisning 2018/2019 är en integrerad redovisning där hållbarhetsrapporten ingår. Grant Thornton har i redovisningen utgått från ”International Integrated Reporting Framework” (IIRC). Det är ett ramverk som syftar till att redovisa och skapa sammanhang kring de faktorer som påverkar ett bolags möjlighet att skapa värde över tid.

Grant Thorntons hållbarhetsredovisning är också upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives redovisningsramverk för hållbarhetsredovisning, GRI Standards, nivå Core.

Framgångar under året

 • Framgångar under året

  74,3 ökad kundnöjdhet i SKI

  Grant Thorntons kundnöjdhet ökar med hela 4,35 procent jämfört med förra året och ökningen är klart högst av de sju största revisionsföretagen i branschen. Grant Thornton slår branschindex och har nu tredje högst kundnöjdhet i branschen.

 • Framgångar under året

  18% minskat CO2-utsläpp

  I och med en ny strategi för utbildningar beslutades under 2018 om en avveckling av de tidigare erbjudna utlandsutbildningarna. Strategin syftar till en höjning av kvalitet, inlärning och digitaliseringsgrad. Beslutet har dessutom resulterat i en minskad negativ påverkan på miljön.

 • Framgångar under året

  95% av medarbetarna utbildade i affärsetik

  Affärsetik är ett prioriterat område och vi arbetar kontinuerligt med utbildning av medarbetare, bevakning av affärsförbindelser och belyser vikten av ”know your customer”, för att bidra till transparens och upptäcka transaktioner som tyder på penningtvätt.

Så bidrar vi till de globala målen

Sverige står inför en rad utmaningar såväl ekonomiskt som miljömässigt och socialt. Näringslivet spelar en viktig roll för att uppnå FN:s hållbara utvecklingsmål. Genom att integrera hållbarhet i vår affär vill vi bidra till mervärde för både kunder och medarbetare och för samhället i stort. Vi vill vara en del av lösningen på många av de utmaningar vi står inför och inspirera fler att följa efter. 

Vi har identifierat och valt ut sex högprioriterade mål som utgör en integrerad del av vår verksamhet och som är vägledande för att ta ännu mer ansvarsfulla och långsiktigt hållbara beslut.

Blobala-mal-GT-Prio.jpg